logo

(050) 687 31 84
(067) 985 22 71

Russian (CIS)Ukraine
ПАО Киевоблагрооборудование > Агрооборудование > КаталогНОВИНИ ТА АКЦІЇ > 11.03.2015 Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ „КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ”

Katalog 10 rus

11.03.2015 Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ „КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ”

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ” ТА ЇХ ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

 


Шановні акціонери,

 

     Публічне акціонерне товариство „Київоблагрообладнання”, код за ЄДРПОУ 00913982 (далі – Товариство), місцезнаходження: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а, 08132, повідомляє,  що річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 16 квітня 2015 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а, 08132, адміністративно-побутове приміщення, 1-й поверх, зал №1. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитися 16 квітня 2015 року з 12 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу акціонера, а для представника також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, призначених на 16 квітня 2015 року, буде складено станом на 24 годину 09 квітня 2015 року.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний Загальних зборів):

 

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

2.Про обрання секретаря Загальних зборів.

3.Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів.

4.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

5.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7.Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

8.Про визначення основних напрямів розвитку Товариства на 2015 рік.

9.Про розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.

 

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх попереднє схвалення із зазначенням характеру правочинів, їх граничної сукупної вартості.

11. Уповноваження Генерального директора Товариства на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх попереднє схвалення.

 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №22 приміщення контори у робочі дні з 9-00 до 17-00, а в день проведення загальних зборів Товариства – також у місці їх проведення. За ознайомлення акціонерів з документами відповідає головний бухгалтер Товариства Сук Петро Петрович (кімната №21, тел. (04598) 5-19-61).

 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показників

Період   (рік)

Звітний рік 2014р.

Попередній рік 2013р.

Усього активів

38208

26139

Основні засоби

30396

21952

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

3143

2545

Сумарна дебіторська заборгованість

1557

1495

Грошові кошти та їх еквіваленти

112

137

Нерозподілений прибуток

19377

18775

Власний капітал

33091

22359

Статутний капітал

800

800

Довгострокові зобов’язання

159

-

Поточні зобов’язання

4958

3780

Чистий прибуток (збиток)

612

549

Середньорічна кількість акцій (штук)

3200000

3200000

Кількість власних акцій, викуплених   протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на   викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець   періоду (осіб)

79

78


Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом:

 

Генеральний директор Товариства                                 О.Ю.Усенко